Iskolai beiratkozás 2016. április 14-15.

ügyirat. sz.:BKB/001/1046-9/2016.

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal közleménye a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról

 

Értesítem Bács-Kiskun megye lakosságát, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45.§ (2) bekezdése értelmében a 2009. szeptember 1. és 2010. augusztus 31. között született iskolaérett gyermekek a 2016/2017. tanév kezdetén tankötelessé válnak.

 

Az Nkt. 50.§ (7) bekezdése értelmében a beiratkozás időpontját a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Bács-Kiskun megye valamennyi településére egységesen határozta meg:

 

A beiratkozás Bács-Kiskun megye összes általános iskolájában:

 

2016. április 14. napján 8-19 óráig (csütörtök)

2016. április 15. napján 8-19 óráig (péntek)

 

közötti időszakban történik.

 

A szülő, gondviselő köteles beíratni gyermekét abba az általános iskolába, amelynek körzetébe lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye tartozik – kötelező felvételt biztosító iskola -, illetve a választott intézménybe.

 

A beíratáshoz szükség van:

o   a szülők (gondviselő) személyazonosító igazolványára,

o   a szülők (gondviselő) lakcímét igazoló hatósági igazolványra,

o   a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolványra (lakcímkártya)

o   az iskolaérettségi igazolásra, (óvodai szakvélemény, a Szakértői Bizottság szakértői véleménye az iskolaérettségről, sajátos nevelési igény megállapításáról)

 

Az iskola a gyermek születési anyakönyvi kivonatát is kérheti.

 

Célszerű beíratáskor a kedvezményre jogosító (a gyermek esetleges betegségeit igazoló, az étkezési térítési díj csökkentésére jogosító, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosító igazolások) dokumentumokat is bemutatni.

Az általános iskola a felvételi körzetében lakóhellyel rendelkező tanköteles tanulót köteles felvenni. A felvételről, az iskolák 2016. május 4-ig kötelesek dönteni és azt követően a szülőket értesíteni.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálati kérelemmel élhetnek. A felülbírálati kérelmet a felvételt elutasító - intézmény igazgatójának kell benyújtani:

·         az állami fenntartású iskola esetében: a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – járási -tankerületi igazgatójának címezve,

·         a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve,

 

az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

 

Amennyiben az elutasító döntés jogerőre emelkedik, az azt követően öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beíratni.  

A beíratás elmulasztását a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247.§ a) pontja szabálysértésnek minősíti, és 150.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal rendeli büntetni.

 

Kecskemét, 2016. március 05.

Kovács Ernő
kormánymegbízott