Tanulói tankönyv támogatási igénylés

2. melléklet a 21/2015. (IV. 17.) EMMI rendelethez

5. melléklet a 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelethez

 

Igénylőlap tanulói tankönyvtámogatáshoz

 

Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  OM: 027861

Címe: 6326 Harta, Bajcsy-Zs. u. 4.

I. Normatív kedvezmény iránti igény

A tanuló neve:

Osztálya:

Tanulói azonosító száma:

Diákigazolvány száma:

A szülő (gondviselő) neve:

 Lakcíme:

 

Azonosító iratának típusa (Pl. szemig):

Azonosító iratának száma:

 

Alulírott – a fent nevezett tanuló nevében – a nemzeti köznevelés tankönyvellátásának rendjéről szóló 2013. évi

CCXXXII. törvény 4. § (2) bekezdésében biztosított normatív kedvezmény igénybevételére vonatkozó igényt nyújtok be, mert a hivatkozott jogszabályban meghatározott feltételek közül az alábbi teljesül:

A tanuló:

a) tartósan beteg, (szakorvosi igazolás vagy magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás)

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, (szakértői bizottság szakvéleménye)

c) három vagy több kiskorú, vagy eltartott gyermeket nevelő családban él, (bérjegyzék vagy lakossági folyószámla-kivonat vagy magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás)

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, (4968 M A G YA R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 53. szám)

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozata)

f ) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesül. ( gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által kiállított igazolás).

Kérjük, aláhúzással jelölje a fentiek közül azt, amelyik feltételnek megfelel a tanuló.

Amennyiben az a)–f ) pontok bármelyike vonatkozásában a kedvezményre jogosultság igazolása még nem történt meg, de annak fennállását az illetékes hatóság várhatóan a következő tanév első napjáig, de legkésőbb október 15. napjáig igazolja, akkor aláhúzással jelölje meg, hogy melyik jogcím alapján áll majd fenn a kedvezmény a tanulóesetében.

a)             b)            c)             d)            e)             f )

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, az Igénylőlapon az I. Normatív kedvezmény iránti igény alatti a)–f ) pontok közül az általam megjelölt kedvezményre való jogosultságom ez év október 1-jén fennáll, annak változásáról a változást követő 15 napon belül értesítem az intézményt.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben a kedvezményre jogosultság igazolása az iskola felé a tanév október 15. napjáig részemről nem történik meg, úgy a kapott tankönyvek ellenértékét legkésőbb október 20-ig köteles vagyok befizetni.

Hozzájárulásomat adom, a kedvezményre jogosultság igazolása, a kedvezmény folyósítása céljából, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges mértékben, a jelen nyilatkozattal igényelt kedvezmény biztosításának, illetve ellenőrzésének időszakára, de legfeljebb az igénylés benyújtásától számított 5. naptári év végéig a tanulói, illetve szülői személyes adatok iskola általi kezeléséhez.

 

Dátum: ..........................................

..................................................................

szülő (törvényes képviselő)

vagy nagykorú tanuló aláírása

 

A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a szükséges okiratok bemutatása megtörtént: igen–nem*

[*Amennyiben a szülő (törvényes képviselő) vagy nagykorú tanuló nem jelölte meg, hogy a jogosultság fennállásának igazolása a felmérésnél későbbi időpontban tud megtörténni.]

 

 

 

Kelt: .......................................................

...........................................................

iskola igazgatójának aláírása”

Letölthető PDF formátumban: innen